Artikel 1: Definities
1.1 Opdrachtnemer:
Holleman Beckers Financieel Advies, gevestigd te Kerkrade, Poststraat 19, 6461 AX.
1.2 Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon aan wie Holleman Beckers Financieel Advies enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.
1.3 Opdracht:
De door opdrachtgever aan Holleman Beckers Financieel Advies verstrekte opdracht om te adviseren over en/of te bemiddelen bij het afsluiten van een financieel product.
1.4 Financieel Product:
De hypotheek, verzekering, belegging- of spaarrekening, of krediet waarover Holleman Beckers Financieel Advies zal adviseren en/of bij de afsluiting waarvan Holleman Beckers Financieel Advies zal bemiddelen. Hieronder wordt ook verstaan alle overige diensten die Holleman Beckers Financieel Advies verricht ten gunste en in opdracht van opdrachtgever.
1.5 Financiële Instelling:
De partij bij wie het financiële product wordt afgesloten.

Artikel 2: Opdracht
2.1 Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Holleman Beckers Financieel Advies wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Holleman Beckers Financieel Advies een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Holleman Beckers Financieel Advies is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren of beëindigen, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan opdrachtgever heeft verstuurd.
2.2 Alle aan Holleman Beckers Financieel Advies verstrekte opdrachten komen uitsluitend tot stand met Holleman Beckers Financieel Advies en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van opdrachtgever is, dat de opdracht door een bepaalde (in de toekomst) bij Holleman Beckers Financieel Advies werkzame persoon zal worden uitgevoerd.
2.3 Aan Holleman Beckers Financieel Advies verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Holleman Beckers Financieel Advies, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of partijen zijn overeengekomen, anders blijkt.
2.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Holleman Beckers Financieel Advies opgegeven termijnen waarbinnen zij de aan haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn. Indien opdrachtgever in welke overeenkomst dan ook gebonden is aan een termijn welke van invloed kan zijn op de door opdrachtgever aan Holleman Beckers Financieel Advies gegeven opdracht, tracht Holleman Beckers Financieel Advies er alles aan te doen om binnen de gestelde termijn uitsluitsel te geven. Van een garantie om binnen gestelde termijn uitsluitsel te geven, is echter nooit sprake. Holleman Beckers Financieel Advies is afhankelijk van derden.
2.5 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of (toekomstige) vennoten van Holleman Beckers Financieel Advies en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders / vennoten
en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor Holleman Beckers Financieel Advies werkzaam zijn.
2.6 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst, zijn niet van toepassing, tenzij deze door Holleman Beckers Financieel Advies zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.
Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Financiële Instellingen en adviezen van Holleman Beckers Financieel Advies
3.1 Door Holleman Beckers Financieel Advies namens een financiële instelling aan opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de desbetreffende financiële instelling.
3.2 Aan door Holleman Beckers Financieel Advies gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de (maand)lasten van opdrachtgever, kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse wijzigingen (bijvoorbeeld rente- of premiewijzigingen). Pas wanneer een financiële instelling een offerte heeft uitgebracht welke door opdrachtgever is geaccepteerd, kan Holleman Beckers Financieel Advies een definitieve berekening van de (maand)lasten verschaffen.
3.3 Door Holleman Beckers Financieel Advies aan opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een financiële instelling een offerte heeft uitgebracht welke door opdrachtgever is geaccepteerd, kan Holleman Beckers Financieel Advies een definitieve berekening van de (maand)lasten verschaffen.

Artikel 4: Communicatie
4.1 In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht aan Holleman Beckers Financieel Advies heeft verzonden, mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht Holleman Beckers Financieel Advies heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.
4.2 Algemene, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van opdrachtgever, door Holleman Beckers Financieel Advies verstrekte informatie, is vrijblijvend. Deze informatie wordt nimmer beschouwd als een door Holleman Beckers Financieel Advies gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Holleman Beckers Financieel Advies het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van opdrachtgever toegespitst advies betreft.
4.3 Totdat opdrachtgever een adreswijziging aan Holleman Beckers Financieel Advies heeft bekend gemaakt, mag Holleman Beckers Financieel Advies erop vertrouwen dat opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, telefoonnummers en e-mail adres.
Artikel 5: Inschakeling derden
5.1 Het is Holleman Beckers Financieel Advies toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig, gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan opdrachtgever.
5.2 Voor zover Holleman Beckers Financieel Advies bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever. Bij de selectie van de desbetreffende derde wordt de nodige zorgvuldigheid in acht genomen. Holleman Beckers Financieel Advies is nooit aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.
5.3 Holleman Beckers Financieel Advies is verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht, ingeschakelde derden die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 5.2 bepaalde.

Artikel 6: Honorarium en betaling
6.1 Het voor haar dienstverlening aan Holleman Beckers Financieel Advies toekomende honorarium wordt overeengekomen op basis van een vast tarief, een uurtarief of abonnementstarief. Het kan voorkomen dat het honorarium begrepen is in de aan opdrachtgever door de financiële instelling in rekening te brengen bedragen. Holleman Beckers Financieel Advies tracht dit echter zoveel mogelijk te voorkomen. Partijen maken hier steeds op voorhand afspraken over.
6.2 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan opdrachtgever doorberekend. Holleman Beckers Financieel Advies is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn. Hieronder vallen ook andere kosten, welke de kostprijs van Holleman Beckers Financieel Advies beïnvloeden.
6.3 Facturen van Holleman Beckers Financieel Advies dienen door opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Holleman Beckers Financieel Advies voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.
6.4 Opdrachtgever dient zich te realiseren dat het niet of niet tijdig voldoen van in rekening gebrachte rente en/of premies door de financiële instelling consequenties kan hebben. Het kan tot gevolg hebben dat de door hem afgesloten verzekeringen geen dekking bieden voor het verzekerde risico, dan wel kan dit leiden tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop een afgesloten hypotheek betrekking heeft.
6.5 Verrekening door opdrachtgever van door Holleman Beckers Financieel Advies voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door opdrachtgever in verband met een door hem gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Holleman Beckers Financieel Advies uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
6.6 Indien opdrachtgever de door Holleman Beckers Financieel Advies in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is opdrachtgever zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan Holleman Beckers Financieel Advies te voldoen, kan Holleman Beckers Financieel Advies de incassering van haar vordering uit handen geven. In dit geval zal opdrachtgever gehouden zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van deze incassokosten wordt vastgesteld op 15% van het bedrag waarvan betaling wordt gevorderd.
6.7 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Holleman Beckers Financieel Advies aanleiding geeft, is Holleman Beckers Financieel Advies bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 7: Informatie van Opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevantie informatie verstrekken aan Holleman Beckers Financieel Advies die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er een zodanige verandering optreedt in de gezinssamenstelling, het inkomen, of de vermogenssituatie van opdrachtgever, dat Holleman Beckers Financieel Advies haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zouden zijn.
7.2 Holleman Beckers Financieel Advies kan slechts ten opzichte van opdrachtgever aan de op haar rustende zorgverplichting voldoen indien opdrachtgever het in artikel 7.1 bepaalde strikt naleeft.
7.3 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet in overeenstemming met de gemaakte afspraken, ter beschikking van Holleman Beckers Financieel Advies zijn gesteld, of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Holleman Beckers Financieel Advies bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de opdracht.
7.4 Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Holleman Beckers Financieel Advies verstrekte informatie.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van Holleman Beckers Financieel Advies
8.1 Iedere aansprakelijkheid van Holleman Beckers Financieel Advies, haar (toekomstige) medewerkers en de door Holleman Beckers Financieel Advies bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Holleman Beckers Financieel Advies wordt uitgekeerd. Dit is inclusief het door Holleman Beckers Financieel Advies te dragen eigen risico. Op verzoek kan aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden verstrekt.
8.2 In het geval de in artikel 8.1 bedoelde aansprakelijkheidsverzekering van Holleman Beckers Financieel Advies in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Holleman Beckers Financieel Advies, haar (toekomstige) medewerkers en de door Holleman Beckers Financieel Advies bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien Holleman Beckers Financieel Advies geen honorarium voor haar dienstverlening aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van Holleman Beckers Financieel Advies beperkt tot de door de financiële instelling aan opdrachtgever in rekening gebrachte premie.
8.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor opdrachtgever geen rechten ontlenen.
8.4 Holleman Beckers Financieel Advies is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte informatie.
8.5 Holleman Beckers Financieel Advies is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Holleman Beckers Financieel Advies gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.
8.6 Holleman Beckers Financieel Advies is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan Holleman Beckers Financieel Advies verzonden (e-mail)berichten, Holleman Beckers Financieel Advies niet hebben bereikt.
8.7 Holleman Beckers Financieel Advies is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van Holleman Beckers Financieel Advies, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.
8.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Holleman Beckers Financieel Advies voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van Holleman Beckers Financieel Advies en haar (toekomstige) medewerkers.
8.9 Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Holleman Beckers Financieel Advies indien Holleman Beckers Financieel Advies zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen tegenover opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan vóór het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op al geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 9: Overmacht
9.1 Holleman Beckers Financieel Advies is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Holleman Beckers Financieel Advies redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Holleman Beckers Financieel Advies ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de verplichtingen bestaande omstandigheden.
9.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Holleman Beckers Financieel Advies geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim door en/of tekortkoming bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Holleman Beckers Financieel Advies kan worden gevergd.

Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens
10.1 Door opdrachtgever aan Holleman Beckers Financieel Advies verstrekte persoonsgegevens zullen door Holleman Beckers Financieel Advies niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen en dergelijke, behoudens voor zover Holleman Beckers Financieel Advies op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.
10.2 Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist en dergelijke van Holleman Beckers Financieel Advies, zal Holleman Beckers Financieel Advies de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 11: Klachteninstituut
11.1 Holleman Beckers Financieel Advies is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.017.787 Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn,
kan de opdrachtgever voor bindend advies voorleggen aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.

Artikel 12: Verval van recht

12.1 Klachten met betrekking tot door Holleman Beckers Financieel Advies verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van Holleman Beckers Financieel Advies, te worden ingediend bij Holleman Beckers Financieel Advies. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van opdrachtgever op.
12.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door Holleman Beckers Financieel Advies verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval 2 jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 13: Diversen
13.1 Op alle door Holleman Beckers Financieel Advies uitgebrachte aanbiedingen en offertes evenals op de door haar aanvaarde opdrachten is het Nederlands Recht van toepassing.

13.2 In het geval de inhoud van de schriftelijk gemaakte afspraken tussen opdrachtgever en Holleman Beckers Financieel Advies, afwijkt van wat in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.
13.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Holleman Beckers Financieel Advies slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen opdrachtgever en Holleman Beckers Financieel Advies zijn overeengekomen.
13.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten. Alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.
13.5 Holleman Beckers Financieel Advies is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval Holleman Beckers Financieel Advies tot tussentijdse wijziging overgaat, stelt zij opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis gesteld is van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Partijen treden in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt, beheersen deze vanaf de door Holleman Beckers Financieel Advies genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.

Wij staan klaar voor u.

Bent u overtuigd van onze kwaliteiten? Neem dan contact met ons op.

Bel mij terug

Wilt u graag terug gebeld worden door onze adviseur? Laat dan uw telefoonnummer achter.
Nummer achterlaten

Afspraak plannen

Wilt u graag een afspraak plannen? Vul dan ons afspraak plannen formulier in.
Afspraak plannen

Contact

U wilt iets weten, of u heeft een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Contact opnemen